การสอบเทียบ

การสอบเทียบมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในเทคโนโลยีการวัด ในระหว่างการสอบเทียบ ความแตกต่างระหว่างค่าที่วัดได้และค่าที่ทราบแล้ว ซึ่งอาจหมายถึงค่ามาตรฐานอ้างอิง จะได้รับการคำนวณ เมื่อทำการทดสอบ จะต้องพิจารณาข้อผิดพลาดในการวัดที่เกิดจากเครื่องมือด้วย หากไม่ทราบบริบทดังกล่าว จะทำให้ไม่สามารถทำให้การวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ มาตรฐานของ ISO 9001 ได้กำหนดว่า เครื่องมือวัดจะต้องได้รับการสอบเทียบหรือตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์มีความถูกต้อง นอกจากนี้ จะต้องทำการสอบเทียบทั้งก่อนการวัด และทำอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น เครื่องมือวัดระดับมืออาชีพทุกชิ้นควรมีฟังก์ชั่นการสอบเทียบ

ขั้นตอนต่อไปนี้มีความจำเป็นสำหรับการสอบเทียบ:

  • กระบวนการ การวัดที่ได้กำหนดไว้ ครอบคลุมถึง:
    • หลักการหรือวิธีการ
    • คำจำกัดความของมาตรฐานที่ต้องการ
    • สภาวะแวดล้อมตามเงื่อนไข
  • ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติในการสอบเทียบ
  • การประเมินค่าที่วัดได้ในทางสถิติ ตามขั้นตอนปฏิบัติที่แน่นอน
  • ในการรับรองการสอบเทียบจะมีการแสดงถึงความเบี่ยงเบนและความไม่แน่นอน

เครื่องมือวัด FISCHER มีความยืดหยุ่นอย่างมาก และสามารถใช้ได้กับงานที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้ ในระหว่างการสอบเทียบ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาถึงสภาวะในการวัดที่เฉพาะเจาะจงของงานวัดนั้นๆ ซึ่งรวมถึงปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทหรือรูปแบบของชั้นวัสดุ การสอบเทียบแบบทั่วไป เช่น สำหรับสเกลที่มีการถ่วงน้ำหนักมาตรฐาน จะไม่สามารถทำได้ การสอบเทียบนี้จะไม่สามารถใช้กับงานการวัดที่เฉพาะเจาะจงได้ ดังนั้น ควรมีการสอบเทียบสำหรับการวัดแต่ละรูปแบบจัดเก็บไว้ในเครื่องมือวัด

มาตรฐานที่ใช้จะต้องสามารถสอบกลับได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดสำหรับการสอบเทียบ มาตรฐานเหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับมาตรฐานหลักๆ ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งหมายความว่า ความเบี่ยงเบนของการวัดของมาตรฐานเหล่านี้เมื่อเทียบกับมาตรฐานหลัก คือปริมาณที่ทราบแล้ว ซึ่งได้มีการบันทึกเป็นค่าความเบี่ยงเบนและความไม่แน่นอนของการวัด

เครื่องมือวัดของ FISCHER ออกจากโรงงานโดยมีการสอบเทียบพื้นฐานที่แม่นยำ เช่น โพรบแบบสัมผัสของเรา ได้รับการสอบเทียบเบื้องต้นกับค่าการวัดจำนวนหลายสิบจุด การสอบเทียบเครื่องมือวัดของ FISCHER สำหรับการวัดที่ต้องการ จึงทำได้อย่างรวดเร็วและไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ FISCHER ยังเสนอมาตรฐานการสอบเทียบแบบต่างๆ อีกหลายร้อยมาตรฐาน จึงสามารถสั่งมาตรฐานการสอบเทียบจากแค็ตตาล็อกเพื่อใช้สำหรับงานตรวจวัดได้อย่างครอบคลุม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่:
https://en.wikipedia.org/wiki/Calibration

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์