วิธีการวัดแบบกระแสไฟฟ้าไหลวน, ตรวจจับมุมเฟส

วิธีการทดสอบด้วยเทคนิคกระแสไฟฟ้าไหลวน (ตรวจจับมุมเฟส) ตามมาตรฐาน ISO 21968

 Schematic diagram of the phase sensitive eddy current method. The penetration depth of the magnetic field depends on the used frequency and the electrical conductivity of the materials.
Schematic diagram of the phase sensitive eddy current method. The penetration depth of the magnetic field depends on the used frequency and the electrical conductivity of the materials.

หลักการทำงาน

วิธีการวัดแบบสัมผัส: กระแสไฟฟ้าจะกระตุ้นทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ความถี่สูง ซึ่งเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าไหลวนภายในวัสดุ (ชั้นเคลือบหรือพื้นผิววัสดุ) ข้อมูลความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าไหลวนในวัสดุเคลือบผิวและในพื้นผิววัสดุจะถูกนำมาใช้เพื่อการวัดความหนาของชั้นเคลือบ การเหลื่อมเฟส Phi ระหว่างกระแสกระตุ้นและสัญญาณการวัดจะถูกแปลงเป็นค่าความหนาของชั้นเคลือบผิว โดยใช้คุณลักษณะสมบัติของสัญญาณที่วัดได้จากโพรบ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณการวัดและความหนาของชั้นเคลือบผิว ในช่วงการวัดของโพรบบางช่วง ค่าที่อ่านได้จะไม่ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างโพรบกับพื้นผิวชั้นเคลือบ

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล

ผลิตภัณฑ์